Thao tác xử lý mảng trong lập trình Java

Xử lý mảng trong lập trình Java

Mảng là một kiểu dữ liệu đặc biệt lưu giữ nhiều biến có cùng một kiểu dữ liệu liên tục với nhau trên bộ nhớ.

Bài này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xử lý mảng trong lập trình Java, từ mảng một chiều đến mảng hai chiều.

Xử lý mảng trong lập trình Java như thế nào?

1. Khai báo và khởi tạo mảng một chiều

Khai báo không khởi tạo kích thước và giá trị

Kiểu _dữ_liệu[] Tên_mảng;

Kiểu _dữ_liệu Tên_mảng;

Ví dụ : int[]a ; int a[];

Khai báo khởi tạo kích thước nhưng không có giá trị ban đầu

Kiểu _dữ_liệu[] Tên_mảng=new Kiểu _dữ_liệu[số_phần_tử];

Kiểu _dữ_liệu Tên_mảng=new Kiểu _dữ_liệu[số_phần_tử];

Ví dụ : int[] a=new int[5];   int a[]=new int[5];

Khai báo có khởi tạo kích thước và giá trị ban đầu

Kiểu _dữ_liệu[] Tên_mảng=new Kiểu _dữ_liệu[] {giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3…};

Kiểu _dữ_liệu[] Tên_mảng={giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3…};

Ví dụ : int[] a=new int[]{2,5,6,3,7,4};    int[] a={2,5,6,3,7,4};

– Các thao tác cơ bản trên mảng một chiều

+ Truy xuất giá trị một phần tử

Tên_mảng[vị_trí_i]

  • Vị trí của 1 phần tử trong mảng bắt đầu từ 0
  • Vị trí i có giá trị từ 0 đến (số phần tử -1)

+ Lấy chiều dài mảng : thuộc tính length

Ví dụ : int[] a={1,2,3,4,5,6}  

System.out.println(a.length);

+ Duyệt mảng : duyệt và xử lý từng phần tử trong mảng

for(int i=0;i<Tên_mảng.length;i++) {

// xử lý trên phần tử Tên_mảng[i]

}

Ví dụ : duyệt và xuất mảng

int[] a={1,2,3,4,5,6,7};

for(int i=0;i<a.length;i++)

System.out.println(a[i]);

Xử lý mảng trong lập trình Java
Xử lý mảng trong lập trình Java

2. Khai báo và khởi tạo mảng hai chiều

Khai báo không khởi tạo kích thước và giá trị

Kiểu _dữ_liệu[][] Tên_mảng;

Kiểu _dữ_liệu Tên_mảng[][] ;

Ví dụ : int[][] a;  int a[][];

Khai báo khởi tạo kích thước nhưng không có giá trị ban đầu

Kiểu _dữ_liệu[][] Tên_mảng=new Kiểu _dữ_liệu[Dòng, Cột];

Kiểu _dữ_liệu Tên_mảng[][] =new Kiểu _dữ_liệu[Dòng, Cột];

Ví dụ : int[][] a=new int[2][3];  int a[][]=new int[2][3];

Các thao tác cơ bản trên mảng một chiều

+ Truy xuất giá trị một phần tử

Tên_mảng[vị_trí_dòng][vị_trí_cột]

+ Duyệt mảng hai chiều

for(int i=0;i<a.length;i++) {

for(int j=0;j<a[i].length;j++) {

// xử lý a[i][j]

}

}

Nội dung bài hôm nay cách xử lý mảng trong lập trình Java đã hoàn thành.

Chúc bạn thành công!

5/5 - (2 bình chọn)