Hàm Overriding và Overloading trong OOP

Bài tiếp theo trong Serie học lập trình Java OOP hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những tính chất quan trọng tiếp theo đó là hàm Overriding và Overloading trong OOP. Hay còn gọi là ghi đè hàm và nạp chồng hàm.

1. Ghi đè hàm – Overriding method

– Là lớp con định nghĩa một phương thức mới trùng tên và trùng tham số với một phương thức của lớp cha

– Phương thức ghi đè ở lớp con phải :

+ Cùng tên, kiểu trả về và tham số với hàm được định nghĩa ở lớp cha

+ Không được sử dụng chỉ định từ truy xuất yếu hơn.

– Từ khóa supper :

+ Truy xuất đến phương thức cùng tên của lớp cha

+ Truy xuất đến hàm dựng của lớp cha

Hàm overriding và overloading trong oop
Hàm overriding và overloading trong oop

 

2. Nạp chồng hàm – Overloading method

– Là khả năng một lớp có nhiều phương thức có cùng tên nhưng :

+ Khác nhau về số tham số và có cùng kiểu dữ liệu của tham số

+ Có cùng số tham số và khác nhau kiểu dữ liệu của tham số

+ Hàm dựng cũng có khả năng nạp chồng với quy tắc trên.

– Ví dụ : Nạp chồng hàm

class HinhChuNhat extends HinhHoc
  double dai,rong;
  public HinhChuNhat() {}
  public HinhChuNhat(double d, double r) {
    dai=d;
    rong=r;
  }
  public HinhChuNhat(double a) {
    dai=rong=a;
  }

Lời kết : Hàm Overriding và Overloading trong OOP được dùng rất nhiều trong các bài toán phức tạp nhằm mang lại tính đơn giản hóa cách xử lý cũng như hiệu quả hơn. Vì vậy bạn cần nắm được những quy tắc sử dụng bên trên và phân biệt được điểm khác nhau giữa hai tính chất này.

Chúc bạn thành công!

 

 

Share this post