Hướng dẫn fix lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress

fix lỗi lỗi Are You Sure You Want to Do This wordpress

Thỉnh thoảng khi upload một theme wordpress mới lên hay khi cập nhật một plugin wordpress lên bản mới nhất bạn sẽ gặp lỗi Are You Sure You Want to Do This? Lỗi này thường xảy ra trong wordpress và không xa lạ gì với những người mới tìm hiểu thiết kế website bằng wordpress cả. Bài này mình sẽ chỉ ra các nguyên nhân chính gây ra lỗi cũng như cách fix lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress.

Lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress là gì?

Dịch đơn giản Are You Sure You Want to Do This? là một câu hỏi rằng bạn có muốn làm điều này hay không? Tuy nhiên là câu hỏi có muốn hay không nhưng khi bạn bấm  Try Again thì vẫn không được, tức là lỗi xuất phát từ hành động trước đó, Are You Sure You Want to Do This chỉ là một thông báo mà thôi.

fix lỗi lỗi Are You Sure You Want to Do This wordpress

Một số nguyên nhân gây ra lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress?

Có rất nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau gây ra lỗi, tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì 2 nguyên nhân chính gây ra đó là khi bạn upload một theme wordpress có dung lượng lớn quá mức quy định của cấu hình file upload trong PHP và một nguyên nhân nữa đó là do plugin gây ra khi bạn cập nhật bản mới nhất.

Chú ý là trước khi tiến hành sửa lỗi hãy backup toàn bộ code và database của website trên hosting.

Cách fix lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress

Đầu tiên nếu bạn xác định lỗi này xảy ra khi bạn upload một theme mới lên thì cách giải quyết rất đơn giản. Lỗi này còn gọi là lỗi không upload được theme trong wordpress.

Mình đã viết sẵn một bài tại đây [Sửa lỗi không upload được theme wordpress].

Đó là cách giải quyết đầu tiên sau khi xác định lỗi Are You Sure You Want to Do This? xảy ra khi upload theme. Còn nếu không phải thì hãy qua bước tiếp theo. Xử lý lỗi Are You Sure You Want to Do This bằng cách kiểm tra plugin.

Nếu lỗi xảy ra khiến bạn không thể truy cập được vào Dashboard của wordpress thì lúc này bạn phải truy cập vào file manager của host nơi chứa sourcode website hoặc truy cập bằng FTP Client.

Truy cập vào folder wp-content => plugins. (đổi tên folder này thành plugins.deactive). Để vô hiệu hóa hết tất cả các plugin đang cài đặt cho trang web.

sửa lỗi Are You Sure You Want to Do This wordpress

Sau khi vô hiệu hóa xong, hãy quay lại trang web kiểm tra xem đã truy cập được chưa và còn thấy thông báo lỗi nữa không?

Nếu đã hết thì lúc này xác định lỗi do 1 plugin nào đó gây ra. Lúc này bạn hãy acitve từng plugin 1 lên xem cái nào lỗi thì xóa đi.

Cách cuối sửa lỗi Are You Sure You Want to Do This WordPress?

Nếu bạn thử 2 cách trên cũng không được thì đây là cách cuối dành cho bạn, trước khi thực hiện cách này bạn nhớ là phải backup code và database website đã nhé. Xem : Hướng dẫn backup dữ liệu cho website wordpress.

Rồi sau khi đã backup bạn truy cập vào sourcode, xóa hết tất cả các file và folder đi chừa lại duy nhất folder wp-content (Chú ý : Chừa lại folder wp-content và tất cả file bên trong folder này).

Sau đó tải bản wordpress mới nhất về máy tính và tiến hành upload lên thư mục website của bạn.

Tiếp theo tạo 1 file wp-config mới dựa trên file cũ đã backup, copy các thông số database, host, user name, password. Copy toàn bộ trong file cũ qua sau đó xóa đoạn code “Authentication Unique Keys and Salts”, xóa hết các dòng trong phần này từ define.

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     '`+7nTNb<AwtbLA$L-Q7amn;~|wH)ljXv2~TpbP?mLA+M`8H|n1`/Lz-GmAQL{4fB');
define('SECURE_AUTH_KEY', '/gkAjhhJe`iwO)V-p=J<cN_ +6D{YhrM|=E#C7gD}]c2w~OJ} y}eY^,HWn&-j:a');
define('LOGGED_IN_KEY',  'PtDl2V|01oIXDpq^K,IH-8|rhT +T(ZMpuLq>UD?|W)b3gMfG~g[zr8N6}m%MZ|L');
define('NONCE_KEY',    ']Zj5i*hHlsUWKg2|>YF,X+xpd-_`I[nFmA6ZLw~;EW7g0.s5EaZCAJ=j]./5z^X~');
define('AUTH_SALT',    'e*l:hUsddFIxm1E7y-n#<a0|u- #+SsS@-#$vNz}EY4rY~-x|0_6=Q!TR=MMxUL?');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'n]^c9nY>_}3,4)J]S sM6-MI3aB#Qk<Re^j#Lu_|x^*BhO.54aZQTtzJeCo5DWAg');
define('LOGGED_IN_SALT',  'Ba3kd1&J$~~`(|uJ0:v;w+DJ3xW}.B#R9J*r|.+V}*sTuK &8db-Mn+[boHW3{[/');
define('NONCE_SALT',    'nBv-U1qfkCZxS|13%hYdHz*s1^){.KSZWm1A^${`r!d5;EqrH:>1Xx`pwt6?**i}');

Sau đó lưu file wp-config này lại và upload lên thư mục gốc của website để kiểm tra.

Trên là các cách để fix lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress, nếu bạn có cách giải quyết nào hay hơn và hiệu quả hơn hãy comment bên dưới để cùng thảo luận nhé!

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.