Tổng hợp link download các môn học

1. Môn phân tích và thiết kế hệ thống

Link download project : tại đây

Link download Rational Rose + Hướng dẫn cài đặt : tại đây

2. Môn lập trình web

Link download slide : tại đây

Link download bài tập : tại đây

Link download dữ liệu bài tập : tại đây

Link download danh sách đề tài : tại đây

Link download HTML And CSS Book : tại đây

3. Bài giải thực hành môn OOP Java

Link download tuần 1 : tại đây

Link download tuần 2 : tại đây

Link download tuần 3,4 + ôn thi giữa kỳ đúng 90% : tại đây

Link download code giải mẫu đề cuối kỳ đúng 90% : tại đây

4. Bài tập thực hành môn Lập trình C

Link download đề bài các phần : tại đây

Link download bài giải chủ đề 1 + 2 phần 1 : tại đây

Link code bài ôn thi giữa kỳ : tại đây

5. Slider môn Marketing điện tử

Link download : tại đây