Câu lệnh truy vấn Select From trong SQL Server

câu lệnh truy vấn select from 0063

Bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng câu lệnh truy vấn Select From trong SQL Server 2012 căn bản. Bài học nằm trong Serie học SQL Server 2012.

Cách sử dụng câu lệnh truy vấn Select From

Lệnh Select From

Cú pháp :

[html] Select <Tên Cột> <Biểu Thức> <Bí Danh>
From <Tên Bảng> [/html]
  •  Select : Xác định những cột cần hiển thị
  •  From: Xác định bảng dữ liệu nguồn.

 

1. Hiển thị tất cả các cột trong bảng CATEGORY

[html]

SELECT * FROM CATEGORY

[/html]

câu lệnh truy vấn select from

2. Hiển thị các cột theo yêu cầu

Ví dụ : Hiển thị cột cCategoryId và vDescription trong bảng CATEGORY

[html]

SELECT cCategoryId, vDescription FROM CATEGORY

[/html]

câu lệnh truy vấn select from 002

Một số lưu ý khi viết câu lệnh SQL

– Câu lệnh SQL không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

– Câu lệnh SQL có thể viết trên một hoặc nhiều dòng.

– Các từ khóa không được viết tắt hoặc tách ra thành nhiều dòng.

– Các mệnh đề khác nhau nên đặt trên những dòng khác nhau.

Sử dụng cột bí danh (Alias)

1. Sử dụng các cột bí danh (AS)

[html] SELECT cCategoryId AS MA_DANH_MUC, vDescription AS MO_TA
FROM CATEGORY

[/html]

câu lệnh truy vấn select from 003

 

2. Sử dụng toán tử nối chuỗi

[html]

SELECT ID "MÃ NHÂN VIÊN",
LAST_NAME+’ ‘+FIRST_NAME "HỌ VÀ TÊN",
SALARY "LƯƠNG"
FROM NHANVIEN

[/html]

câu lệnh truy vấn select from 004

 

Loại bỏ những dòng trùng lặp

Sử dụng từ khóa DISTINCT trong mệnh đề SELECT

[html]

SELECT DISTINCT Department_id

FROM EMPLOYEES

[/html]

Giới hạn số dòng kết quả

Liệt kê 5 nhân viên theo lương giảm dần (DESC)

[html]

SELECT TOP(5) ID, LAST_NAME, FIRST_NAME, SALARY

FORM NHANVIEN

ORDER BY SALARY DESC

[/html]

câu lệnh truy vấn select from 0081

Sử dụng các phép toán số học

câu lệnh truy vấn select from 0056

 

Lời kết : Trên là cấu trúc và cách sử dụng câu lệnh Select From căn bản trong SQL Server, Bài tới mình sẽ giới thiệu các bạn các hàm thường dùng và cách sắp xếp dữ liệu trong SQL để làm quen với cấu trúc truy vấn dữ liệu.

Chúc bạn thành công!

 

Những bài bạn nên xem:
  1. Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong SQL Server
  2. Tạo cấu trúc bảng trong SQL Server 2012
  3. Khái niệm và cách tạo cơ sở dữ liệu SQL Server
  4. Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2012

 

3.5/5 - (2 bình chọn)