Câu lệnh lặp trong lập trình Java

câu lệnh lặp trong lập trình java

Sau khi đã tìm hiểu câu lệnh điều kiện ở bài trước, hôm nay mình sẽ giới thiệu bài tiếp theo đó là câu lệnh lặp trong lập trình Java

Câu lệnh lặp trong lập trình Java là gì?

Câu lệnh lặp trong lập trình Java gồm một câu lệnh hay một khối lệnh sẽ thi hành lặp lại cho tới khi biểu thức điều kiện sai.

– Có ba loại vòng lặp trong lập trình Java

+ while

+ do while

+ for

a. Câu lệnh while

– Dùng để thi hành một lệnh hay khối lệnh trong khi biểu thức điều kiện còn đúng

– Điều kiện được kiểm tra trước khi các lệnh được thi hành

– Cú pháp

Câu lệnh lặp trong lập trình java
Câu lệnh lặp trong lập trình java

– Ví dụ : Tính tổng các số nguyên tố từ 1 đến 100

 

Câu lệnh lặp trong lập trình java 02
Câu lệnh lặp trong java

b. Câu lệnh do while

– Kiểm tra điều kiện ở cuối vòng lặp thay vì đầu vòng lặp để đảm bảo rằng vòng lặp sẽ được thi hành ít nhất một lần

– Cú pháp

Câu lệnh lặp trong lập trình java 03
Câu lệnh lặp trong java

– Ví dụ : Tính tổng các số nguyên tố từ 1 đến 100

Câu lệnh lặp trong lập trình java 04
Câu lệnh lặp trong java

c. Câu lệnh for

– Lệnh for được sử dụng khi biết trước số lần lặp

– Cú pháp

Câu lệnh lặp trong lập trình java 05
Câu lệnh lặp trong lập trình java

– Ví dụ : Tính tổng các số nguyên tố từ 1 đến 100

Câu lệnh lặp trong lập trình java 06
Câu lệnh lặp trong lập trình java

d. Câu lệnh nhảy : break, continue

– Cho phép thay đổi thứ tự thi hành của chương trình

Bài viết liên quan  Hướng dẫn cài đặt JDK và Eclipse

– Break :

+ kết thúc một chuỗi lệnh trong câu lệnh switch

+ Thoát khỏi vòng lặp

+ Là hình thức khác của lệnh goto

– Continue :

+ Bỏ qua lần lặp hiện hành và quay về

+ Đầu vòng lặp để thi hành

+ Vòng lặp kế tiếp

4/5 - (1 bình chọn)