Câu lệnh điều kiện trong lập trình Java

câu lệnh điều kiện trong lập trình

Câu lệnh điều kiện trong lập trình Java là gì?

Câu lệnh điều kiện trong lập trình Java cho phép chúng ta thay đổi luồng thi hành của chương trình dựa vào các biểu thức điều kiện

– Gồm có các câu lệnh điều kiện trong lập trình Java sau:

+ if

+ if – else

+ switch – case

Câu lệnh điều kiện trong lập trình Java
Câu lệnh điều kiện trong lập trình Java
a. Câu lệnh if

– Kiểm tra kết quả của điều kiện và thực hiện hành động thích hợp dựa vào kết quả của điều kiện

Câu lệnh điều kiện trong lập trình Java 01
Câu lệnh điều kiện trong lập Java

– Cú pháp

– ví dụ :

Xét kết quả học tập : nếu điểm trung bình >=5 : kết quả là “Đậu”

Câu lệnh điều kiện trong lập trình Java 02
Câu lệnh điều kiện trong Java
b. Câu lệnh if – else

– Được dùng để lựa chọn một trong hai nhánh thi hành của chương trình

Câu lệnh điều kiện trong Java 03
Câu lệnh điều kiện trong Java

– Cú pháp :

– Ví dụ :

Xét kết quả học tập :

+ Nếu điểm trung bình >=5 : Kết quả là ”Đậu”;

Câu lệnh điều kiện trong Java 04
Câu lệnh điều kiện trong Java

+ Ngược lại là “Rớt”

c. Nhiều câu lệnh if

– Là các câu lệnh if else if nối đuôi

– Điều kiện sẽ được kiểm tra tuần tự từ đầu đến cuối

Câu lệnh điều kiện trong lập trình Java 05
Câu lệnh điều kiện trong Java

– Cú pháp

Câu lệnh điều kiện trong Java 06
Câu lệnh điều kiện trong Java

– Ví dụ :

d. Câu lệnh switch – case

– Câu lệnh switch – case được dùng để thay thế cho câu lệnh if -else if

– Được dùng trong trường hợp biểu thức lượng giá có nhiều giá trị có thể liệt kê được

Câu lệnh điều kiện trong Java 07
Câu lệnh điều kiện trong Java

– Cú pháp :

 

– Ví dụ :

Câu lệnh điều kiện trong lập trình Java 08
Câu lệnh điều kiện trong Java

Nhập vào tháng, năm, tìm số ngày của tháng

Chúc bạn thành công!

Rate this post